Chất trợ bảo vệ môi trường dệt may
bluesign®
> Tiền xử lí
> In nhuộm
> Hậu xử lí gia công
>Nguyên liệu hóa học
ZDHC
> Tiền xử lí
> In nhuộm
> Tiền xử lí